1
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
2
Bằng Fuad Ismail.
Được phát hành 2003
Sách
4
Được phát hành 2007
Sách
5
Được phát hành 2003
Sách
6
Bằng Barber, Matthew D.
Được phát hành 2012
Sách
7
Bằng Zalina Abu Zaid.
Được phát hành 2011
Sách
8
Bằng Rozi Mahmud, Prof. Datin Dr.,
Được phát hành 2017
Sách
9
Được phát hành 2010
Sách
10
Được phát hành 2006
Sách
11
Được phát hành 2006
Sách
12
Được phát hành 2003
Sách
13
Luận văn Sách
14
Bằng Buckman, Robert,
Được phát hành 2006
Sách
15
Bằng Schnitt, Stuart J.
Được phát hành 2009
Sách
16
Bằng Fischer, Uwe, MD.
Được phát hành 2004
Sách
17
Bằng Schnitt, Stuart J.
Được phát hành 2013
Sách
18
Được phát hành 2010
Sách
19
Bằng Bleiweiss, Ira.
Được phát hành 2008
Sách
20
Bằng Humairah Samad Cheung.
Được phát hành 2003
Sách