1
Bằng Barber, Matthew D.
Được phát hành 2012
Sách
2
Được phát hành 2001
Sách
3
Bằng Carter, Darryl.
Được phát hành 2003
Sách
4
Được phát hành 2003
Sách
5
Được phát hành 2006
Sách
6
Bằng Rosen, Paul Peter.
Được phát hành 2006
Sách
7
Bằng Rosen, Paul Peter.
Được phát hành 1997
Sách
8
Bằng Schnitt, Stuart J.
Được phát hành 2009
Sách
9
Bằng Schnitt, Stuart J.
Được phát hành 2013
Sách
10
Bằng Scarff, R. W.
Được phát hành 1968
Sách
11
Bằng Bleiweiss, Ira.
Được phát hành 2008
Sách
12
Bằng Rosen, Paul Peter.
Được phát hành 2009
Sách