1
Được phát hành 2001
Sách
2
Bằng Magee, Elaine.
Được phát hành 2000
Sách
3
Bằng Zalilah Mohd Shariff.
Được phát hành 2011
Sách
5
Bằng Mazanah Muhamad,
Được phát hành 2010
Sách
7
Được phát hành 2006
Sách
8
Bằng Rinzler, Carol Ann.
Được phát hành 1993
Sách
9
Được phát hành 2013
Sách
10
Bằng Olivier, Suzannah.
Được phát hành 2002
Sách