1
Luận văn Sách
2
Bằng Manne, Sharon L.
Được phát hành 2008
Table of contents only
Sách
3
Bằng Hasanah Che Ismail.
Được phát hành 2011
Sách
4