1
Được phát hành 2001
Sách
2
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
3
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
4
Bằng Fuad Ismail.
Được phát hành 2003
Sách
5
Được phát hành 2007
Sách
6
Bằng Barber, Matthew D.
Được phát hành 2012
Sách
7
Bằng Zalina Abu Zaid.
Được phát hành 2010
Sách
8
Bằng Yu, Richard Ming Chuan.
Được phát hành 2018
Luận văn Sách
10
Được phát hành 2010
Sách
11
Được phát hành 2006
Sách
12
Được phát hành 2002
Sách
13
Bằng Shockney, Lillie, 1953-
Được phát hành 2008
Sách
15
Bằng Buckman, Robert,
Được phát hành 2006
Sách
16
Được phát hành 2010
Sách
17
Bằng Mehta, Ajay.
Được phát hành 2011
Sách
18
Được phát hành 2008
Điện tử Sách
20
Bằng Mazanah Muhamad.
Được phát hành 2008
Sách