1
Được phát hành 2009
Sách
2
Được phát hành 2001
Sách
3
Bằng Magee, Elaine.
Được phát hành 2000
Sách
4
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
5
Bằng Yip, Cheng Har.
Được phát hành 2003
Sách
6
Bằng Fuad Ismail.
Được phát hành 2003
Sách
8
Được phát hành 2007
Sách
9
Được phát hành 2003
Sách
10
Bằng Barber, Matthew D.
Được phát hành 2012
Sách
12
Luận văn Sách
13
Bằng Hasanah Che Ismail.
Được phát hành 2011
Sách
14
Bằng Zalina Abu Zaid.
Được phát hành 2011
Sách
15
Bằng Zalina Abu Zaid.
Được phát hành 2010
Sách
16
Bằng Norsa'adah Bachok.
Được phát hành 2013
Sách
17
Bằng Zalilah Mohd Shariff.
Được phát hành 2011
Sách
18
Bằng Rozi Mahmud, Prof. Datin Dr.,
Được phát hành 2017
Sách
19
Bằng Shazreen Shaharuddin.
Được phát hành 2017
Luận văn Sách
20
Bằng Goh, Zheng Jie.
Được phát hành 2017
Luận văn Sách