22
Bằng Yu, Richard Ming Chuan.
Được phát hành 2018
Luận văn Sách
23
Bằng Fatimah Mohd Arif.
Được phát hành 2018
Luận văn Sách
25
Luận văn Sách
26
Bằng Mazanah Muhamad,
Được phát hành 2010
Sách
27
Luận văn Sách
29
Bằng Philpotts, Liane E.,, Hooley, Regina J.,
Được phát hành 2017
Sách
30
Bằng Lee, Linda., Stickland, Verdi,, Wilson, Robin,, Evans, Andrew,
Được phát hành 2003
Sách
31
Bằng Kaboli, Parham Jabbarzadeh.
Được phát hành 2018
Luận văn Sách
33
Bằng Robinson, Nancy.
Được phát hành 1977
Sách
34
Được phát hành 2011
Sách
35
Được phát hành 2010
Sách
37
Bằng De Paredes, Ellen Shaw.
Được phát hành 2007
Sách
38
Được phát hành 2006
Sách
39
Được phát hành 1997
Hội nghị đang tiến hành Sách
40
Được phát hành 2001
Sách