61
Được phát hành 2007
Sách
62
Được phát hành 2008
Sách
63
Bằng Rinzler, Carol Ann.
Được phát hành 1993
Sách
66
Được phát hành 2002
Sách
67
Được phát hành 2011
Sách
69
Được phát hành 2009
Sách
70
Được phát hành 2013
Sách
71
Bằng Rosen, Paul Peter.
Được phát hành 1997
Sách
72
Luận văn Sách
73
Bằng Buckman, Robert,
Được phát hành 2006
Sách
75
Được phát hành 2013
Sách
76
Bằng Wong, Charng Choon.
Được phát hành 2016
Luận văn Sách
77
Được phát hành 2019
Sách
80
Bằng Barber, Matthew D.
Được phát hành 2008
Sách