81
Bằng Schnitt, Stuart J.
Được phát hành 2009
Sách
82
Bằng Fischer, Uwe, MD.
Được phát hành 2004
Sách
83
Bằng Schnitt, Stuart J.
Được phát hành 2013
Sách
84
Được phát hành 2010
Sách
85
Được phát hành 2010
Sách
86
Bằng Mehta, Ajay.
Được phát hành 2011
Sách
87
Bằng Manne, Sharon L.
Được phát hành 2008
Table of contents only
Sách
88
Bằng Scarff, R. W.
Được phát hành 1968
Sách
89
Bằng Saunders, Christobel M.
Được phát hành 2009
Sách
90
Bằng Bleiweiss, Ira.
Được phát hành 2008
Sách
91
Bằng Olivier, Suzannah.
Được phát hành 2002
Sách
92
Bằng Rosen, Paul Peter.
Được phát hành 2009
Sách
93
Được phát hành 2009
Sách
94
Bằng Humairah Samad Cheung.
Được phát hành 2003
Sách
95
Được phát hành 2008
Điện tử Sách
96
Được phát hành 2010
Sách
98
Bằng Hayward, J. L.
Được phát hành 1970
Sách
99
Bằng Mazanah Muhamad.
Được phát hành 2008
Sách
100
Được phát hành 2000
Sách