1
Được phát hành 2010
Sách
2
Được phát hành 1978
Also available online:
Tạp chí
3
Được phát hành 2007
Table of contents only
Publisher description
Sách
4
lấy văn bản
Luận văn Sách
5
lấy văn bản
Luận văn Sách
6
Được phát hành 2006
Table of contents only
Contributor biographical information
Publisher description
Sách
7
Bằng Leontos, Carolyn.
Được phát hành 2000
Sách
8
Được phát hành 2008
Sách
9
Bằng Gordon, Neil F.
Được phát hành 1993
Sách
10
Được phát hành 2008
Table of contents only
Publisher description
Contributor biographical information
Sách
11
Bằng Bowling, Stella.
Được phát hành 2001
Sách
12
Được phát hành 2008
Table of contents only
Sách
14
Được phát hành 2007
Sách
15
Được phát hành 2015
lấy văn bản
Điện tử eBook
16
Được phát hành 2008
lấy văn bản
Điện tử eBook
17
Được phát hành 2012
Sách
18
Được phát hành 2006
lấy văn bản
Điện tử eBook
19
Được phát hành 2014
lấy văn bản
Điện tử eBook