1
Được phát hành 2008
Publisher description
Table of contents only
Sách
2
Được phát hành 2008
Publisher description
Table of contents only
Sách
3
Được phát hành 2004
Sách
4
Bằng Reeve, Johnmarshall.
Được phát hành 2009
Table of contents only
Sách
5
Được phát hành 2000
Sách
6
Bằng Williams, Simon J. 1961- .
Được phát hành 2001
Sách
7
Bằng Vasilyuk, F. E.
Được phát hành 1984
Sách
8
Bằng Greenberg, Leslie S.
Được phát hành 1988
Sách
9
Bằng Ellis, Albert, 1913- .
Được phát hành 1962
Sách
10
Được phát hành 2009
Sách
11
Bằng Kovecses, Zoltan.
Được phát hành 1990
Sách
12
Bằng Leff, Julian P.
Được phát hành 1985
Sách
13
Bằng Yunus, Muhammad Mahmud Bani.
Được phát hành 2007
Sách
14
Bằng Lundahl, David S.
Được phát hành 2012
Sách
15
Bằng Robiah K. Hamzah, 1951-.
Được phát hành 2010
Sách
16
Bằng Ye, Qingcheng.
Được phát hành 1999
Sách
17
Bằng Greene, Elliot.
Được phát hành 2014
Sách
18
Được phát hành 2009
Sách
19
Được phát hành 2009
Sách
20
Bằng Tan, Hooi Shyuan.
Được phát hành 2017
Luận văn Sách