1
Bằng Prabhakaran Nair, K. P.
Được phát hành 2010
Sách
2
Được phát hành 2011
Wiley Online Library
eBook