1
Bằng Wang, K.L.
Được phát hành 2005
Sách
2
Được phát hành 1996
Hội nghị đang tiến hành Sách
3
Bằng Minke, Gernot.
Được phát hành 2012
Sách
4
Bằng Recht, Christine.
Được phát hành 1994
Sách