1
Bằng Bremness, Lesley.
Được phát hành 1988
Sách
2
Bằng Bedi, Sheela.
Được phát hành 2008
Sách
3
Được phát hành 2013
Sách