1
Được phát hành 1989
Sách
2
Bằng Scrimshaw, Susan.
Được phát hành 1987
Sách
3
Bằng Cox, Brenda G.
Được phát hành 1985
Sách
4
Bằng Eyles, John.
Được phát hành 1987
Sách