1
Bằng Woodward, Penny.
Được phát hành 2003
Sách
2
Bằng Dery, B. B.
Được phát hành 1999
Sách
3
Bằng Coffey, Timothy.
Được phát hành 1993
Sách
4
Được phát hành 2014
Sách