1
Được phát hành 1998
Hội nghị đang tiến hành Sách
2
Bằng Gray, Linda.
Được phát hành 2009
Sách
3
Được phát hành 2010
Sách
4
Bằng Wang, K.L.
Được phát hành 2005
Sách
5
Bằng Vorob�ev, Vladislav Nikitich.
Được phát hành 2007
Sách
6
Được phát hành 2001
Sách
8
Bằng Bremness, Lesley.
Được phát hành 1988
Sách
9
Được phát hành 1989
Sách
10
Được phát hành 2005
Tạp chí
11
Bằng Rothenberg, Bob.
Được phát hành 1989
Sách
12
Bằng Scrimshaw, Susan.
Được phát hành 1987
Sách
13
Được phát hành 1989
Sách
14
Bằng Bedi, Sheela.
Được phát hành 2008
Sách
15
Bằng Pereira, Helena.
Được phát hành 2007
Sách
16
Bằng Woodward, Penny.
Được phát hành 1996
Sách
17
Bằng Woodward, Penny.
Được phát hành 2003
Sách
18
Được phát hành 1996
Hội nghị đang tiến hành Sách
19
Được phát hành 2013
Sách
20
Bằng Lugo-Lopez, M. A.
Được phát hành 1981
Sách