1
Được phát hành 2007
Table of contents only
Sách
2
Bằng Sadock, Benjamin J., 1933-.
Được phát hành 2009
Table of contents only
Sách
5
Được phát hành 2003
Sách
6
Được phát hành 1988
Sách
7
Bằng Trad, Paul V.
Được phát hành 1989
Sách
8
Bằng Shapiro, Frederic.
Được phát hành 2001
Sách
9
Bằng Johnson, Maggie,, Wintgens, Alison,
Được phát hành 2016
Sách
10
Bằng Appleton, Richard, 1955-
Được phát hành 2003
Sách
11
Bằng Nass, Ruth D.
Được phát hành 2011
Sách
12
Bằng Fenichel, Gerald M.
Được phát hành 2009
Sách
13
Bằng Barkovich, A. James, 1952 -, Raybaud, C.,
Được phát hành 2012
Sách
14
Bằng Wolf, Raoul L.
Được phát hành 2004
Sách
15
Được phát hành 2005
Sách
16
Bằng Brook, Itzhak.
Được phát hành 2002
Sách
17
Bằng Janner, Donald.
Được phát hành 2005
Sách
18
Được phát hành 2001
Sách
19
Được phát hành 2001
Sách
20
Bằng Wales, Jeremy K. H.
Được phát hành 2003
Sách