1
Được phát hành 1988
Sách
2
Bằng Trad, Paul V.
Được phát hành 1989
Sách
3
Bằng Shapiro, Frederic.
Được phát hành 2001
Sách
4
Bằng Fenichel, Gerald M.
Được phát hành 2009
Sách
5
Bằng Barkovich, A. James, 1952 -, Raybaud, C.,
Được phát hành 2012
Sách
6
Bằng Wolf, Raoul L.
Được phát hành 2004
Sách
7
Bằng Brook, Itzhak.
Được phát hành 2002
Sách
8
Bằng Janner, Donald.
Được phát hành 2005
Sách
9
Được phát hành 2001
Sách
10
Bằng Wales, Jeremy K. H.
Được phát hành 2003
Sách
11
Bằng Fenichel, Gerald M.
Được phát hành 2001
Sách
12
Được phát hành 2004
Sách
13
Bằng Billeaud, Frances P.
Được phát hành 2003
Sách
14
Được phát hành 2007
Table of contents only
Publisher description
Contributor biographical information
Sách
15
Bằng Suri, Mohnish.
Được phát hành 2005
Sách
16
Bằng Watson, J. Graham.
Được phát hành 1990
Sách
17
Được phát hành 2014
Sách
18
Được phát hành 1992
Sách
19
Được phát hành 1990
Sách
20
Được phát hành 2012
Sách