1
Được phát hành 2010
Sách
2
Được phát hành 2009
Publisher description
Table of contents only
Contributor biographical information
Sách
4
Bằng Sadock, Benjamin J., 1933-.
Được phát hành 2009
Table of contents only
Sách
5
Bằng Cipani, Ennio.
Được phát hành 2011
Sách
6
Bằng Blackman, Jerome S.
Được phát hành 2010
Sách
7
Được phát hành 2005
Sách
9
Bằng Kuhlman, Thomas L.
Được phát hành 1994
Sách
10
Được phát hành 2006
Table of contents only
Sách
12
Bằng Schneider, Robert K.
Được phát hành 2008
Table of contents only
Sách
13
Được phát hành 1999
Sách
14
Bằng First, Michael B., 1956-
Được phát hành 2006
Table of contents
Publisher description
Sách
15
Được phát hành 1997
Sách
16
Bằng Bodger, Carole.
Được phát hành 1999
Sách
17
Được phát hành 2001
Sách
18
Bằng Moore, David P.
Được phát hành 2001
Sách
19
Được phát hành 2002
Sách
20
Được phát hành 2004
Sách