1121
Bằng Langston, Deborah P. 1940-
Được phát hành 2008
Sách
1122
Được phát hành 2006
Table of contents only
Hội nghị đang tiến hành Sách
1123
Được phát hành 2005
Sách
1125
Bằng Lindsay, Kenneth W.
Được phát hành 1997
Sách
1126
Bằng Carlat, Daniel J.
Được phát hành 2005
Sách
1127
Bằng Bayes de Luna, Antoni, 1936-
Được phát hành 2014
Sách
1128
Được phát hành 2010
Sách
1129
Được phát hành 2014
Sách
1130
Được phát hành 2015
Sách
1131
Bằng Brazis, Paul W.,, Masdeu, Joseph C.,, Biller, José,
Được phát hành 2017
Sách
1132
Bằng Sarmadi, Vahid Hosseinpour
Được phát hành 2016
Luận văn Sách
1133
Bằng Khazaei, Somayeh.
Được phát hành 2016
Luận văn Sách
1134
Bằng Azlina Muhsin.
Được phát hành 2016
Luận văn Sách
1135
Được phát hành 2003
Điện tử Tạp chí
1136
Được phát hành 1991
Điện tử Tạp chí
1137
Được phát hành 2004
Điện tử Tạp chí
1138
Được phát hành 2004
Điện tử Tạp chí
1139
Được phát hành 2004
Điện tử Tạp chí
1140
Điện tử Tạp chí