1121
Được phát hành 1997
Sách
1122
Được phát hành 1997
Sách
1123
Được phát hành 2001
Sách
1124
Được phát hành 2001
Sách
1125
Được phát hành 1998
Sách
1126
Bằng DeWeese, David D. 1913-.
Được phát hành 1968
Sách
1127
Được phát hành 1995
Sách
1128
Bằng Taybi, Hooshang.
Được phát hành 1998
Sách
1129
Bằng Georgiev, Vassil St.
Được phát hành 1998
Sách
1130
Bằng Chen, Vicky S. M.
Được phát hành 1996
Sách