Tìm kiếm thay thế:
information society » information security, information science
1
Bằng Mackay, Hugh, 1952- .
Được phát hành 2001
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
2
Được phát hành 2004
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
3
Bằng Jaeger, Paul T., 1974-.
Được phát hành 2010
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
4
Bằng Flyverbom, Mikkel.
Được phát hành 2011
Những chủ đề: ...Information society Political aspects....
Sách
5
Được phát hành 2001
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
6
Bằng Baghestan, Abbas Ghanbari.
Được phát hành 2011
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
7
Được phát hành 2005
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
8
Được phát hành 2008
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
9
Bằng Hassan, Robert, 1959- .
Được phát hành 2004
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
10
Bằng Hassan, Robert, 1959- .
Được phát hành 2004
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
11
Bằng Radlow, James, 1925- .
Được phát hành 1995
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
12
Bằng Easley, David.
Được phát hành 2010
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
13
Bằng Brown, John Seely,, Duguid, Paul, 1954-
Được phát hành 2000
Những chủ đề: ...Information society....
Sách
14
Được phát hành 2012
Những chủ đề: ...Information society....
Contributor biographical information
Sách
15
Bằng Ooi, Jeff.
Được phát hành 2008
Những chủ đề: ...Information society Malaysia....
Sách
16
Bằng Sharifah M. Alhabshi
Được phát hành 2002
Những chủ đề: ...Information society Malaysia...
Sách
17
Được phát hành 2000
Những chủ đề: ...Information society Korea....
Chương của sách
18
Bằng Shapiro, Carl.
Được phát hành 1999
Những chủ đề: ...Information society....
Table of contents
Sách
19
Được phát hành 2002
Những chủ đề: ...Information society Europe...
Sách
20
Bằng Dordick, Herbert S., 1925-.
Được phát hành 1993
Những chủ đề: ...Information society....
Publisher description
Table of contents only
Sách